•  

  ZERKO

   

  Kuģu speciālistu sagatavošanas kursi

 • PAR ZERKO

  SIA "Mācību-ražošanas kombināts "ZERKO"

   

  MRK "ZERKO" izstrādā un īsteno jūrnieku profesionālās tālākizglītības programmas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un starptautisko konvenciju par jūrnieku un zvejnieku sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu (STCW un STCW-F konvencijas) prasībām.

   

  Mūsu mērķauditorija ir personas, kas vēlas iegūt šādas profesijas:

  • kuģa vadītājs uz kuģiem mazākiem par 500 BT,
  • kuģa vadītājs uz kuģiem mazākiem par 50 BT,
  • kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu mazāku par 750 kW, 
  • kuģa matrozis, 
  • kuģa motorists. 

  Visas mūsu programmas ir akreditētas ar Izglītības un zinātnes ministriju un sertificētas ar Satiksmes ministriju. Pēc kuģa vadītāja vai kuģa mehāniķa programmas apgūšanas absolventi saņem kvalifikāciju, kas atbist profesionalās kvalifikācijas 3. līmenim, vai Latvijas klasifikācijas ievadstruktūras (LKI) 4. līmenim. Pēc kuģa matroža vai kuģa motorista programmas apgūšanas absolventi saņem kvalifikāciju, kas atbist profesionalās kvalifikācijas 2. līmenim, vai LKI 3. līmenim.

   

  Bez tam, visu Satiksmes ministrijas sertificēto programmu absolventi Latvijas Jūras administrācijā var saņemt starptautiski atzīto sertifikātu darbam uz jūras kuģiem startautiskajā kuģošanā. Pēc Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanau (STCW) pieprasīto kursu pabeigšanas absolventi saņem prasmju apliecību vai kursu apliecību, kas nepieciešama, lai saņemtu vai atjaunotu Latvijas Jūrnieku reģistra sertifikātu.

   

  Kāpēc mēs ieteicam mācīties "ZERKO"?

  1. Profesionālos mācību priekšmetus pasniedz pieredzējuši kuģu vecākajie vai sardzes vehāniķi un kuģu vadītājii. Mācību nodarbības un konsultācijas notiek nelielās grupās vai individuāli, gan klātienē, gan izmantojot internetu.

   

  2.Kursanti, kas mācās uz mūsu motoristu kursiem, vai jau strādā uz kuģiem, pie mums var papildus iegūt profesiju Mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu mazāku par 750 kW. Savukārt, mazo kuģu mehāniķi pie mums var papildus iegūt profesiju Motorists uz kuģiem bez dzinēja jaudas un kuģa tonnažas ierobežojumiem. Tādā veidā mūsu programmu absolventi var paplašināt savas iespējas atrast darbu uz tirdzniecības vai zvejas flotes kuģiem jūras, piekrastes vai iekšējo ūdeņu kuģošanā. Šāda papildu apmācība tiek veikta pēc paātrinātām programmām ar dažu kopējo mācību tēmu ieskaiti katrā konkrētā gadījumā.

   

  3.Mācību praksi mūsu motoristi un matroži iziet uz pasaules flotes jūras kuģiem. Braukšana (lidojums) uz kuģi jebkurā pasaules ostā un atpakaļ uz Rīgu ir uz kuģa īpasnieka rēķina. Kuģu īpašnieki praktikantien maksā arī par piedalīšanos kuģa darbos. Stūrmaņi un mehāniķi var iziet jūras praksi Latvijā uz ostas flotes kuģiem ar piekrastes braucienu tiesībām un zvejas kuģiem.

   

  4. Mūsu izglītības programmu satura izstrāde un mācību procesa organizācija ir Latvijas Jūras administrācijas uzraudzībā. Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra sertifikāts garantē mūsu programmu absolventu sagatavotību atbilstoši STCW Konvencijas standartiem.

   

  5. MRK ZERKO uztur lietiškus kontaktus ar kuģu īpašniekiem un jūrnieku nodarbināšanas kompānijām ar mērķi palīdzēt absolventiem atrast darbu uz kuģiem.

 • PROGRAMMAS

   

  Mūsu izglītības programmu apraksti un īslaicīgie mācību kursi

  1. Kuģu vadītāji uz kuģiem ar tilpību mazāku par 50 BT un 500 BT piekrastes kuģošanā
  2. Matrozis
  1. Mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 750 kW
  2. Kuģu motorists

   

  Kuģa aizsardzības kursi

   

  Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām

 • AKREDITĀCIJA UN SERTIFIKĀCIJA

  Mūsu izglītības iestādes akreditācija un sertifikācija dod absolventiem tiesības saņemt valsts atzītus dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikaciju, un starptautiski atzītos sertifikātus, kas apliecina atbilstību starptautiskajiem kompetences standartiem

  Kas ir izglītības iestādes akreditācija?

  Akreditācija ir process, kura ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijas komisija vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu.

   

  Izglītības iestāžu akreditācijas termiņš ir seši gadi, savukārt izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi gadi vai seši gadi. Tāpēc akreditācija ir periodiski atjaunojams process, kas nodrošina mācību programmu attīstību atbilstoši zinātnes un tehnikas progresam jūrniecībā.

   

  Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas pieprasītie dokumenti:

  1. Pašnovērtējuma ziņojums šeit

  2. Izglītības iestādes nolikums šeit

  3. Izglītojamo ieskaitīšanas un atskaitīšanas noteikumi šeit

  4. Kvalifikācijas eksāmena nolikums šeit

  Kas ir mācību programmu sertifikācija?

  Atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma prasībām Satiksmes ministrija izsniedz atbilstības sertifikātu jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmām. Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs uzrauga programmu satura un mācību procesa kvalitātes atbilstību starptautisko normatīvo aktu prasībām.

   

 • VAKANCES

  Mēs vienmēr cenšamies strādāt vēl labāk!

  1. Vajadzīgi kuģu vadītāji un kuģu mehāniķi pasniedzēji. Pie mums var strādāt arī ar pilnu slodzi un attālināti.

   

  2. Mēs būsim priecīgi apspriest ar jums jūsu idejas vai priekšlikumus mūsu mācību procesa uzlabošanai vai jaunu programmu izstrādei, lai apmācītu cilvēkus kādam darba tirgū pieprasītam arodam vai profesijai.