• ZERKO

   

  Kuģu speciālistu sagatavošanas kursi

 • PAR ZERKO

  SIA "Mācību-ražošanas kombināts "ZERKO" Mācību centrs

   

  Mūsu Mācību centrs izstrādā un īsteno jūrnieku profesionālās tālākizglītības programmas un kvalifikācijas pilnveides kursus atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un starptautisko konvenciju par jūrnieku un zvejnieku sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu (STCW un STCW-F konvencijas) prasībām.

   

  Mūsu Mācību centra mērķauditorija ir personas, kas vēlas iegūt šādas profesijas:

  • stūrmanis un kapteinis uz kuģiem ar tonnāžu mazāku par 500 BT piekrastes kuģošanā, 
  • mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu mazāku par 750 kW bez kuģošanas rajona ierobežojumiem, 
  • matrozis un/vai motorists uz jūras kuģiem bez ierobežojumiem, 

  Visas mūsu programmas ir akreditētas ar Izglītības un zinātnes ministriju un sertificētas ar Satiksmes ministriju. Pēc mūsu akreditēto programmu apgūšanas un valsts eksāmenu nokārtošanas absolventi saņem otrā līmeņa profesionalo kvalifikāciju, kas atbilst arodizglītībai, vai trešā līmena profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst profesionālajai vidējaij izglītībai.

   

  Bez tam, visu Satiksmes ministrijas sertificēto programmu absolventi Latvijas Jūras administrācijā var saņemt starptautiski atzīto sertifikātu darbam uz jūras kuģiem startautiskajā kuģošanā. Pēc starptautiskās konvencijas STCW pieprasīto kvalifikācijas pilnveides kursu pabeigšanas absolvents saņem prasmju apliecību vai kursu apliecību, kas nepieciešama, lai saņemtu vai atjaunotu Latvijas Jūras administrācijas sertifikātu.

  Kāpēc mēs ieteicam mācīties "ZERKO"?

  1. Profesionālos mācību priekšmetus pasniedz pieredzējoši kuģu inženieri, kuģu vadītāji un kuģu būvētāji. Mācību nodarbības un konsultācijas notiek nelielās grupās vai individuāli, gan klātienē, gan izmantojot internetu.

   

  2.Kursanti, kas mācās uz mūsu motoristu kursiem, vai jau strādā uz kuģiem, pie mums var papildus iegūt profesiju Mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu mazāku par 750 kW. Savukārt, mazo kuģu mehāniķi pie mums var papildus iegūt profesiju Motorists uz kuģiem bez dzinēja jaudas un kuģa tonnažas ierobežojumiem. Tādā veidā mūsu programmu absolventi var paplašināt savas iespējas atrast darbu uz tirdzniecības vai zvejas flotes kuģiem jūras, piekrastes vai iekšējo ūdeņu kuģošanā. Papildu apmācība tiek veikta pēc paātrinātām programmām ar dažu kopējo mācību tēmu ieskaiti katrā konkrētā gadījumā.

   

  3.Mācību praksi mūsu motoristi un matroži iziet uz pasaules flotes jūras kuģiem. Braukšana (lidojums) uz kuģi jebkurā pasaules ostā un atpakaļ uz Rīgu ir uz kuģa īpasnieka rēķina. Kuģu īpašnieki praktikantien maksā arī par piedalīšanos kuģa darbos. Stūrmaņi un mehāniķi var iziet jūras praksi Latvijā uz ostas flotes kuģiem ar piekrastes braucienu tiesībām un zvejas kuģiem.

   

  4. Mūsu izglītības programmu satura izstrāde un mācību procesa organizācija ir Latvijas Jūras administrācijas uzraudzībā. Jūras administrācijas sertifikāts garantē mūsu programmu absolventu sagatavotību atbilstoši starptautiskiem STCW standartiem.

   

  5. MRK ZERKO uztur lietiškus kontaktus ar kuģu īpašniekiem un jūrnieku nodarbināšanas (kruing) kompānijām ar mērķi palīdzēt absolventiem atrast darbu uz kuģiem.

 • PROGRAMMAS

   

  Mūsu izglītības programmu apraksti un īslaicīgie mācību kursi

  1. Kuģu vadītāji uz kuģiem ar tilpību mazāku par 50 BT un 500 BT piekrastes kuģošanā
  2. Matrozis
  1. Mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 750 kW
  2. Kuģu motorists

   

  Kuģa aizsardzības kursi

   

  Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām

 • PAR MUMS

  Mācību centra personāls, kas parūpēsies pār jūsu apmācību un sagatavos jūs valsts pārbaudījumiem

  Jevgēnijs Žukovs

  Kuģa kapteinis

  pasniedzējs

  Profesionālo mācību priekšmetu satura, stundu (nodarbību) plānu un pārbaudījumu jautājumu izstrādāšana un īstenošana

  Aleksandrs Kostrikins

  Kuģa vecākais inženieris

  pasniedzējs

  Profesionālo mācību priekšmetu satura, stundu (nodarbību) plānu un pārbaudījumu jautājumu izstrādāšana un īstenošana

  Nikolajs Kostirja

  Kuģa kapteinis

  pasniedzējs

  Profesionālo mācību priekšmetu satura, stundu (nodarbību) plānu un pārbaudījumu jautājumu izstrādāšana un īstenošana

  Leonids Dedovs

  Kuģa kapteinis

  pasniedzējs

  Profesionālo mācību priekšmetu satura, stundu (nodarbību) plānu un pārbaudījumu jautājumu izstrādāšana un īstenošana

 • AKREDITĀCIJA UN SERTIFIKĀCIJA

  Mūsu mācību centra akreditācija un sertifikācija dod absolventiem tiesības saņemt valsts atzītus dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikaciju, un starptautiski atzītos sertifikātus, kas apliecina atbilstību starptautiskajiem kompetences standartiem

  Kas ir Mācību centra akreditācija?

  Akreditācija ir process, kura ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijas komisija vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu.

   

  Izglītības iestāžu akreditācijas termiņš ir seši gadi, savukārt izglītības programmu akreditācijas termiņš var būt divi gadi vai seši gadi. Tāpēc akreditācija ir periodiski atjaunojams process, kas nodrošina mācību programmu attīstību atbilstoši zinātnes un tehnikas progresam jūrniecībā.

   

  Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas pieprasīto pašnovērtējuma ziņojumu ar sīku informāciju par Mācību centru sk. šeit

   

  Kas ir mācību programmu sertifikācija?

  Atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma prasībām Satiksmes ministrija izsniedz atbilstības sertifikātu jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmām. Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs uzrauga programmu satura un mācību procesa kvalitātes atbilstību starptautisko normatīvo aktu prasībām.

   

 • VAKANCES

  Mēs vienmēr cenšamies strādāt vēl labāk!

  1. Šobrīd vakanču nav.

  2. Mēs būsim priecīgi apspriest ar jums jūsu idejas vai priekšlikumus mūsu mācību procesa uzlabošanai vai jaunu programmu izstrādei, lai apmācītu cilvēkus kādam darba tirgū pieprasītam arodam vai profesijai.